Tiếng Việt  |  English
  Tìm Kiếm

28 Tháng Chín 2016
 Liên kết Đóng
 In Ấn    
 Lượt truy cập Đóng
 In Ấn    
 Trang Ảnh Đóng
 In Ấn    
 Chức năng Nhiệm vụ Đóng

 - Xây dựng bộ máy tổ chức Công ty và bố trí nhân sự (cho các Phòng chức năng nghiệp vụ và cho các đơn vị kinh doanh thuộc Công ty) phù hợp và đáp ứng yêu cầu hoạt động và phát triển kinh doanh của Công ty.

 - Xây dựng các qui chế làm việc của Ban Tổng Giám đốc Công ty, của tất các Phòng chức năng nghiệp vụ và đơn vị kinh doanh thuộc Công ty.

 - Xây dựng qui hoạch cán bộ để phát triển nguồn nhân lực, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, bồi dưỡng trình độ cấp bậc kỹ thuật…nhằm phục vụ cho việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, việc bố trí, điều động, phân công cán bộ, nhân viên, công nhân đáp ứng yêu cầu của từng vị trí công tác trong Công ty.

 - Xây dựng tổng quĩ tiền lương và xét duyệt phân bổ quĩ tiền lương, kinh phí hành chính Công ty cho các đơn vị trực thuộc.

 - Xây dựng các định mức lao động, đơn giá tiền lương để trình Hội đồng Quản trị phê chuẩn.

 - Xây dựng các qui chế, qui trình về mua sắm, quản lý và sử dụng có hiệu quả các tài sản của Công ty gồm: nhà cửa, xe cộ, trang thiết bị máy móc, vật tư, công cụ lao động, …

 - Xây dựng chương trình, nội dung tổ chức các sự kiện cho Công ty như: sơ kết, tổng kết công tác, lễ kỷ niệm ngày thành lập Công ty, mit-tinh họp mặt nhân các ngày lễ lớn trong năm, hội nghị khách hàng .....

 - Xây dựng lực lượng thực thi công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ an ninh trật tự trụ sở Công ty và các đơn vị trực thuộc, tham gia công tác an ninh quốc phòng, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão với địa phương và Thành phố.

 - Quản lý hồ sơ cán bộ nhân viên toàn Công ty, giải quyết thủ tục và chế độ chính sách liên quan đến vấn đề nhân sự - lao động - tiền lương (tuyển dụng, ký HĐLĐ, nghỉ việc, bổ nhiệm, bãi nhiệm, điều động, thi đua khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu v.v..);

 - Quản lý lao động, tiền lương cán bộ - công nhân viên cùng với Phòng kế toán- tài vụ.

 - Nghiên cứu việc tổ chức lao động khoa học, Quản lý xây dựng cơ bản trụ sở Công ty và các đơn vị trực thuộc (nếu có yêu cầu).

 - Quản lý công văn, giấy tờ, sổ sách hành chính và con dấu. Thực hiện công tác lưu trữ các tài liệu thường và tài liệu quan trọng.

 - Xây dựng lịch công tác, lịch giao ban, hội họp, sinh hoạt định kỳ và bất thường.

 - Tham gia bảo vệ môi sinh, môi trường, phòng cháy, chữa cháy của Công ty và các đơn vị trực thuộc.

 - Thực hiện công tác khám chữa bệnh ban đầu và khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV toàn Công ty.

 - Thực hiện công tác thanh tra toàn Công ty, tổ chức công tác thanh tra nhân dân ở các đơn vị trực thuộc.

 - Tổ chức thực hiện thanh lý tài sản, mua tài sản mới...

 

   

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CƠ QUAN NƯỚC NGOÀI FOSCO
SERVICE COMPANY TO FOREIGN MISSIONS

Địa chỉ: 124, Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-8) 3829.5794 - FAX: (84-8) 3823.0439
Email: info@fosco.vn - Website: www.fosco.vn